Presentation av våra talare

Camilla Nystrand

Camilla Nystrand

Doktorand inom hälsoekonomi med ett forskningsfokus på samhällsvärdet av preventiva insatser inom folkhälsoområdet

Jag gör ekonomiska utvärderingar av folkhälsoinsatser och prognoser av framtida potentiella kostnadsbesparingar som folkhälsoarbete kan leda till.
Jag tycker att det är särskilt angeläget just nu att samhällsaktörer använder sig mer av evidensbaserade insatser, att man har strukturer för att följa upp och utvärdera ANDTS-arbetet med relevanta indikatorer, och att ett tvärsektoriellt samarbete etableras för att kunna finansiera rätt saker i rätt tid.

På drogFOKUS föreläser Camilla om hälsoekonomiska konsekvenser relaterade till användning av anabola steroider i Sverige. Ett forskningsuppdrag från Folkhälsomyndigheten.

Jenny Rangmar

Jenny Rangmar

Doktor i psykologi, arbetar som forskare på FoU i Väst vid Göteborgsregionen

Mitt främsta forskningsområde är hur det kan gå i livet för personer som skadades av att deras mamma drack alkohol under graviditeten. Jag har även skrivit en forskningsöversikt om problematiskt datorspelande. Under 2020 är jag en av ledarna för en FoU-cirkel, en regional satsning för att höja kunskapsnivån om negativa effekter av cannabis. Det som är särskilt angeläget inom ANDT-området just nu tycker jag är att antalet flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol och narkotika måste minska. Och baserat på min forskning om medfödda skador av alkohol tycker jag även att ingen gravid kvinna ska dricka någon alkohol alls.

På drogFOKUS föreläser Jenny om regional satsning för att höja kunskapsnivån om negativa effekter av cannabis.

Henriette Wallén Warner

Henriette Wallén Warner

Docent i psykologi och arbetar som senior forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Jag har bland annat studerat alkohol- och drogprevalensen hos cyklister och försökt besvara frågan om varför många väljer att ta cykeln även när de är alkoholpåverkade. Dessutom har jag studerat hur cykelförmågan, men även beslutsfattandet, försämras hos cyklister i labbmiljö i takt med att alkoholintaget ökar upp till 0.8 promille. I detta sammanhang tycker jag det är extra angeläget att fortsätta studera cyklisters motoriska- och kognitiva förmåga i mer verklighetstrogna trafikmiljöer och i situationer där deltagarna själva valt hur mycket alkohol de vill dricka.

På drogFOKUS föreläser Henriette om cykling under alkoholpåverkan.

Per Molander

Per Molander

Teknologie doktor, tidigare generaldirektör och författare

Per Molander har under lång tid ägnat sig åt frågor kring välfärd och ojämlikhet med tonvikt på det offentligas roll. Som ordförande i Jämlikhetskommissionen har han lett arbetet med att analysera mekanismer bakom ojämlikhet i levnadsvillkor ur ett livscykelperspektiv. I kommissionens betänkande betonas barns uppväxtvillkor och betydelsen av förebyggande åtgärder i arbetet med att skapa ett samhälle präglat av jämlikhet, god hälsa och allmän tillit.

På drogFOKUS samtalar Per med generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Johan Carlson om jämlikhet i hälsa: En gemensam angelägenhet.

Anders Printz

Anders Printz

Särskild utredare

Anders Printz är särskild utredare för att se över samordning och samverkan kring personer med missbruk och beroende och samtidigt en eller flera andra psykiatriska diagnoser. Anders har arbetat med psykisk ohälsa i flera olika roller bland annat som regeringens samordnare inom området 2012-2015. Till vardags är han kanslichef på Vårdförbundet.

Vad är viktigast för att personer med samsjuklighet ska få en förbättrad hälsa och livssituation? På drogFOKUS har du möjlighet att ge input till Anders Printz arbete.

Fotograf: Ulf Huett

Julius von Wright

Julius von Wright

Chefredaktör för tidskriften Alkohol & Narkotika

Julius är journalist och har skrivit om beroende- och missbruksproblematik under de senaste 10 åren. Han är chefredaktör för Alkohol & Narkotika, en populärvetenskaplig tidskrift som ges ut av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Han har tidigare jobbat på den vetenskapliga tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs med deras populärvetenskapliga sajt www.popNAD.com och följt ANDTS-området ur ett nordiskt perspektiv.

2018 tilldelades han Svensk förening för Beroendemedicins Mediadiplom.

Julius är moderator under drogFOKUS 2020.

Lina Pastorek

Lina Pastorek

Samordnare, ANDTS-frågor

Lina Pastorek arbetar som samordnare för ANDTS-frågor på Socialstyrelsen. Lina är statsvetare med erfarenhet från regeringskansliet där Lina arbetat bland annat med narkotikapolitik och hälso- och sjukvårdsfrågor men också arbetat på flera olika myndigheter.

På drogFOKUS ger Lina, tillsammans med Zophia Mellgren, en Crash course i kunskapsbaserat vård- och behandlingsarbete; Från nationella riktlinjer och kunskapsstöd till vård och insatsprogram om skadligt bruk- och beroende.

Gunnel Hensing

Professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet.

Gunnel leder projektet Kvinnor och alkohol i Göteborg. Hon har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och tillsammans med universitetslektor Evelina Landstedt vid Karlstad universitet gjort en kartläggande litteraturöversikt om vad forskning säger om vilken roll alkohol och narkotiska preparat spelar vid våld i nära relationer. Är våldet en direkt effekt av påverkan av alkohol och droger eller är sambanden mer komplexa? Finns det någon svensk forskning? Finns det forskning om alkohol, droger och våld i nära relationer samkönade relationer? Det här är exempel på några frågor som presentationen ger svar på. Litteraturöversikten kommer att publiceras vid Folkhälsomyndigheten.

På drogFOKUS föreläser Gunnel om en kartläggande litteraturöversikt om alkohol, narkotika och våld i nära relationer.

Johan Carlsson

Johan Carlsson

Generaldirektör Folkhälsomyndigheten

På drogFOKUS redogör Johan för ANDT-strategin och samtalar med Per Molander om om jämlikhet i hälsa: En gemensam angelägenhet.

Zophia Mellgren

Zophia Mellgren

Samordnare för missbruk och beroendefrågor

Zophia Mellgren, är samordnare för missbruk och beroendefrågor på avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner. Hon har en mångårig erfarenhet av arbete med kvalitet- och utvecklingsfrågor på både nationell- och regional nivå med inriktning på frågor som rör psykisk hälsa, psykiatri, socialpsykiatri, missbruk och beroende.

På drogFOKUS ger Zophia, tillsammans med Lina Pastorek, en Crash course i kunskapsbaserat vård- och behandlingsarbete; Från nationella riktlinjer och kunskapsstöd till vård och insatsprogram om skadligt bruk- och beroende.

drogfokus