Arrangörer drogFOKUS

Bruk av alkohol, narkotika och tobak kopplas till skolans socioekonomi

Skolans socioekonomiska status samvarierar med bruk av alkohol, narkotika och tobak hos eleverna. Det visar vår nya fokusrapport.
https://www.can.se/pressmeddelande/bruk-av-alkohol-narkotika-och-tobak-kopplas-till-skolans-socioekonomi/

Svenskarna dricker mindre

På 15 år har konsumtionen i Sverige minskat med ca en femtedel. Det visar vår rapport Självrapporterade alkoholvanor i Sverige 2004–2019.
https://www.can.se/pressmeddelande/svenskarna-dricker-mindre/

Varannan ung man använder tobak – snusandet fördubblat bland kvinnor

I åldersgruppen 17 till 29 år är varannan man tobaksanvändare. Det visar nya siffror från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Rapporten visar också att andelen kvinnor som snusar har ökat från 4 procent år 2007 till 8 procent år 2019.
https://www.can.se/pressmeddelande/varannan-ung-man-anvander-tobak-snusandet-fordubblat-bland-kvinnor/

Är dopningen din ensak eller samhällets ansvar?

Onsdagen den 6 maj samlade vi en panel med forskare, sjuksköterska och gym för att diskutera dopning som samhällsfråga.
https://www.can.se/webbsandning/ar-dopningen-din-ensak-eller-samhallets-ansvar/

Spelande bland unga i Norden

Hur ser spelandet ut bland ungdomar i Norden? Vad finns det för likheter och skillnader? Det är två frågor från en ny forskningsartikel där CAN:s forskare Johan Svensson är en av författarna.

https://www.can.se/pressmeddelande/spelande-bland-unga-i-norden/

Unga som inte dricker mår bäst – Ny studie visar förändring

Sedan 2000, har andelen i årskurs 9 som dricker minskat från 81 procent till 42 procent. Nu släpps resultat som visar en tydlig förändring för det sociala och psykiska välmåendet i gruppen icke-drickande unga. Gruppen var tidigare i minoritet och hade det sämre på olika sätt, men nu mår icke-drickarna bäst.

https://www.can.se/pressmeddelande/unga-som-inte-dricker-mar-bast-ny-studie-visar-forandring/

För fler nyheter och rapporter se

https://www.can.se/nyheter/

drogFOKUS

Samlad uppföljning av ANDT-strategin 2016–2020 (huvudrapporten)

Folkhälsomyndigheten har genomfört en samlad uppföljning av ANDT-strategin 2016–2020. Uppföljningen omfattar ANDT-utvecklingen och den verksamhet som bedrivits under strategiperioden.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/samlad-uppfoljning-av-andt-strategin-2016-2020/

Utvecklingen i förhållande till ANDT-strategins mål

Rapporten beskriver utvecklingen över tid inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) på nationell nivå i förhållande till målen i ANDT-strategin 2016–2020.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/u/utvecklingen-i-forhallande-till-andt-strategins-mal/

Kunskapsbaserat ANDT-arbete – Folkhälsomyndighetens uppdrag att inom ANDT-strategin 2016-2020 verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete inom ANDT-området

Innehållet är baserat på ett urval av indikatorer om tillgång, användning, skador av eget och andras bruk, vårdinsatser samt dödsfall kopplade till alkohol, narkotika, dopning och tobak. Då jämlikhetsperspektivet är centralt i strategin innehåller rapporten även en analys av utvecklingen av jämlikhet i ANDT-relaterad ohälsa under perioden 2006–2018/19.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/k/kunskapsbaserat-andt-arbete/

Rapport över länsstyrelsernas och kommunernas ANDT-arbete – En återredovisning av länsstyrelsernas och kommunernas ANDT-arbete under perioden 2011–2019

Denna rapport är Folkhälsomyndighetens återredovisning av länsstyrelsernas och kommunernas arbete inom ANDT-området under perioden 2011-2019 med fokus på innevarande strategiperiod från 2016.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rapport-over-lansstyrelsernas-och-kommunernas-andt-arbete/

Faktablad: Skillnader i användning av alkohol, narkotika och tobak bland elever i årskurs 9

Faktabladet beskriver skillnader i ANT användning bland elever i årskurs 9. Resultatet visar att det finns skillnader mellan elevgrupper men att dessa ofta är små. Mellan vissa grupper framträder däremot stora skillnader.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skillnader-i-anvandning-av-alkohol-narkotika-och-tobak-bland-elever-i-arskurs-9

Åtgärdsförslag för att förebygga användning samt medicinska och sociala skadeverkningar av narkotika

I den här rapporten presenterar Folkhälsomyndigheten tio åtgärdsförslag inom sex övergripande områden för att förebygga användning samt medicinska och sociala skadeverkningar av narkotika. Åtgärderna föreslås utgöra underlag inför ett nationellt utvecklingsarbete under en kommande strategiperiod, i vilken man från regeringens sida aviserat ett större fokus på narkotika.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/aa/atgardsforslag-for-att-forebygga-anvandning-samt-medicinska-och-sociala-skadeverkningar-av-narkotika/

Återrapportering av regeringsuppdrag att föreslå åtgärder för hur ett nationellt dopningsförebyggande arbete kan bedrivas framöver

I regleringsbrevet för 2020 fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att föreslå åtgärder för hur ett nationellt dopningsförebyggande arbete kan bedrivas framöver. Vi har inom uppdraget gått igenom och beskrivit angränsande pågående och avslutade uppdrag. Vidare har vi beskrivit dopningssituationen i Sverige, lagstiftningen samt hur det dopningsförebyggande arbetet är organiserat i Sverige och övriga nordiska länder.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/aa/aterrapportering-av-regeringsuppdrag-att-foresla-atgarder-for-hur-ett-nationellt-dopningsforebyggande-arbete-kan-bedrivas-framover/

Faktablad: Rökfritt Sverige 2025

Sammanfattning av lägesrapporten Ett rökfritt Sverige 2025. Här beskrivs tobaksrökningens utveckling i förhållande till jämlikhet, jämställdhet och skydd av barn och unga samt uppföljningen av att uppnå ett rökfritt Sverige.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/ett-rokfritt-sverige-faktablad/

Kunskapsstöd om rökfria skolgårdar

Skolan har en unik möjlighet att göra skillnad genom att förebygga tobaksbruk bland barn och unga. Här hittar du vårt samlade kunskapsstöd om rökfria skolgårdar. Det är till för att stödja kommuner och skolor att utveckla arbetssätt för att förebygga tobaksbruk och främja rökfria skolgårdar.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggande-arbete-inom-andts/tobak-och-liknande-produkter/kunskapsstod-om-rokfria-skolgardar/

drogFOKUS

Att lyckas med det lokala ANDT-arbetet

Broschyr som sammanfattar den kunskap och erfarenhet som finns vad gäller lokalt framgångsrikt förebyggande ANDT-arbete och som syftar till att inspirera till fortsatt goda insatser i Sverige.

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5df150191754f287d918168/1604050197897/Att%20lyckas%20med%20det%20lokala%20ANDT-arbetet.pdf

Så jobbar länsstyrelserna med ANDTS

https://www.youtube.com/watch?v=_lOzpDJoHhA

För mer information om det regionala ANDT-arbetet och kontaktuppgifter till samordnare och tillsynshandläggare i ditt län. Besök www.lansstyrelsen.se och välj ditt län

Statens institutionsstyrelse publicerar fortlöpande forskningsrapporter i serien Institutionsvård i fokus.

https://www.stat-inst.se/publikationer/rapportserien-institutionsvard-i-fokus/