Program

Onsdag 23 oktober

10.00 – 11.00

Invigning

10-10.45, inledning

Invigningstal
Utdelning av årets drogforskningspris
Samt mycket mer
Tal om ANDTS-strategin och Fohms uppdrag. Titel ej spikad.
Presentatör:

Medverkande:
Karin Tegmark Wisell, Generaldirektör på Folkhälsomyndigheten
Johan Fritz, Stadsdirektör Jönköpings kommun
Pristagare av årets drogforskningspris
Stadsdirektör eller ansvarig politiker

11.00-12.00

ANDTS – här, nu och framåt

12.00-13.30

Lunchseminarium vid poddscenen

Huvudspår

Vård och Behandling

Brottsförebyggande, tillgänglighet, ANDTS

13.30 – 14.15

Ett hållbart ANDTS-förebyggande arbete

En presentation om hur det
kunskapsbaserade ANDTS-förebyggande
arbetet kan flytta fram sina positioner,
bland annat med utgångspunkt i gemensamma
risk- och skyddsfaktorer.

Medverkande:

Jessika Spångberg Folkhälsomyndigheten
Anna Waldenby Jönköpings kommun
Fler medverkande kommer.

Att rusta individen. Struktur –
en förutsättning för lyckad samverkan

Med utgångspunkter i kärnkomponenter för
samverkan presenteras två lärande exempel.
Kriminalvårdens modell Insluss och SiS
koncept SiSam för strukturerad
skolöverlämning.

Medverkande:

Kristina Landemark Kriminalvården
Hans Koljonen, Statens institutionsstyrelse
Tobias Lundberg, Statens institutionsstyrelse
Fler medverkande kommer.

Förebyggande arbete mot droger på offentliga platser

Under seminariet kommer vi beskriva en
Regional strategi mot narkotika (exempel
Skåne), vi kommer presentera metodstödet
www.drogfriaplatser.se samt lyfta
lokala/kommunala exempel på arbete och
utmaningar i det förebyggande arbetet.

Medverkande:

Ann Rönnäng, Polisregion Väst
Annika Wågsäter, Länsstyrelsen Skåne
Fredrik Granhag, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Huvudspår

Vård och Behandling

Brottsförebyggande, tillgänglighet, ANDTS

14.30 – 15.15

Spel om pengar

Passet utgörs av två delar. En presentation
om hur spel och spelproblem ser ut hos unga
och föräldrar samt vilka samband som finns,
bland annat ur ett jämställdhetsperspektiv.
En andra presentation fokuserar på hur
spelproblem bidrar till ojämlikhet i hälsa
och på vissa grupper med förhöjd risk
för problem, som personer med ADHD
och utlandsfödda.

Medverkande:

Anna Månsdotter Folkhälsomyndigheten
Magdalena Lagerlund, Folkhälsomyndigheten

Personcentrerad vård och omsorg för
personer med skadligt bruk beroende

Integrerad verksamheter och arbetssätt är
viktiga för personer med samsjuklighet.
Presentation av två exempel från lokal
nivå. BoP-teamet som arbetar med samtidig
behandling av beroende och psykiatrisk
problematik. Boendet Bruksborg för
personer med beroende. Ett arbetssätt
som bidrar till både brukarnas delaktighet
och personalens lärande.

Medverkande:

Helen Birch Jönköpings Kommun och
Mathias Ivansson Region Jönköping
Fler medverkande kommer.

Tillsammans mot nätdroger

Handel med narkotika via internet ökar och
postleveranser sker i hela Sverige.
Narkotikaklassade läkemedel,
dopningspreparat, vapen och explosiva
varor är exempel på illegala varor som
levereras via post- och paketflödet.

Arbetsmetoden som presenteras involverar
post och paketleverantörer i lokalt
drog och brottsförebyggande arbete,
för att öka tryggheten för personal som
hanterar försändelser. Metoden tas fram av
representanter från Polismyndigheten,
Tullverket, kommuner samt länsstyrelserna
i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
och Jämtlands län. Den ska fungera i mindre
och glest befolkade kommuner för mer
jämlika förutsättningar för drog
och brottsförebyggande arbete i hela
landet. I synnerhet när ny lagstiftning
träder i kraft.

Medverkande:

Representanter från arbetets styrgrupp
(ANDTS- och brottsförebyggande
samordnare vid länsstyrelserna i de fyra
nordligaste länen), samt någon eller
några av våra samverkansaktörer

15.15-15.45

Poddscen

Fikasnack om spel om pengar

Medverkande:
Daniel Harre, Spelberoendes riksförbund och Jessika Spångberg, Folkhälsomyndigheten

Huvudspår

Vård och Behandling

Brottsförebyggande, tillgänglighet, ANDTS

15.45 – 16.30

Tobak – Marknadsföring i sociala medier –
Marknadsföring och tillsyn av tobaksreklam

Hur ser användningen ut av tobak och nya
nikotinprodukter i Sverige? En presentation
om tobak, nya nikotinprodukter och ökat
snusande hos unga kvinnor.
Marknadsföring och tillsyn av tobaksreklam –
Vet du vad som gäller för tobaksreklam?
Huvudregeln är att det är förbjudet att
marknadsföra tobaksprodukter. Däremot är
det tillåtet med viss marknadsföring inne
på försäljningsstället.

Medverkande:

Martina Zetterkvist, CAN
Astrid Hjertaker, konsumentverket

Integrerad vård och omsorg för unga

Integrerad vård är en viktig nyckel
till framtidens insatser för personer med
komplexa behov. Två exempel: Presentation
av arbetet inom ramen för Socialstyrelsens
regeringsuppdrag – pilotprojekt mellan SiS,
BUP och Socialtjänst. Riddarnäset, ett
gemensamt HVB mellan Region Värmland
och länets alla kommuner.

Medverkande:

Gunilla Pettersson, Staten institutionsstyrelse

Narkotikamarknader

Studien ger en bred nulägesbild
av narkotikabrottslighetens aktörer
och organisationsformer.

Medverkande:

Katharina Tollin, Brå
Marcus Sverdén, NOA, UC Öst