Ingår i det digitala programmet

Program

Torsdag 27 oktober

Kl. 08.30 – 09.30 Huvudspår

Alkohol

Presentation av ny indikator för ekonomisk tillgänglighet av alkohol.

En av de viktigaste förebyggande åtgärderna för att minska skadeverkningarna av alkohol är att begränsa tillgången. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en indikator som visar den ekonomiska tillgängligheten till alkohol och därigenom kan vi följa alkoholens prisutveckling i relation till befolkningens inkomst.

Alkoholbruk bland äldre. Har det någon betydelse?

Alkohol och äldre inom hemtjänsten och hemsjukvården

En presentation av ett webbaserat utbildningsmaterial som ska bidra till att behov hos äldre med alkoholmissbruk ska uppmärksammas och tillgodoses samt för att personal i hemtjänsten ska kunna utföra insatser för målgruppen på ett bra sätt ur både individens och medarbetarens perspektiv.

Medverkande:

Kent Nilsson, Folkhälsomyndigheten
Felicia Ahlner, Göteborgs universitet
Anders Berg, Socialstyrelsen

Kl. 08.30 – 09.30 Vård och Behandling

Nära vård – framtidens vård och omsorg för personer med skadligt bruk beroende och psykisk ohälsa

Så kan vi klara välfärdsuppdraget – att skapa en jämlik vård och omsorg i ett avlångt land med olika förutsättningar.

Medverkande:

Mer information kommer

Kl. 08.30 – 09.30 Tillgänglighet av ANDTS bland barn och unga

Risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet och normbrytande beteende

Kunskap om risk- och skyddsfaktorer spelar idag en central roll för utredning och planering av insatser för att förebygga framtida problem hos såväl unga som vuxna. Föreläsningen beskriver aktuell forskning om risk- och skyddsfaktorer och hur strukturerad risk- och behovsbedömningsinstrument kan användas för att vägleda till val av rätt förebyggande insatser. Hur risk- och behovsbedömning också kan användas för att lägga upp en behandling kommer att beskrivas med konkreta exempel från moderna behandlingsmetoder för att förebygga återfall.

Medverkande:

Martin Lardén, Kriminalvården.

Kl. 10.00 – 11.00 Huvudspår

Narkotika

Under passet presenteras tre föreläsningar som berör narkotika på olika sätt. De ämnen som kommer att behandlas under passet är:
Samhällets kostnader för narkotika, en presentation av genomförandet av en så kallad sjukdomskostnadskalkyl.
Resultat från den europeiska webbundersökningen om narkotika. Presentationen innehåller resultat avseende användningsmönster, köpvanor och upplevelser av narkotika i Sverige.
Presentation av resultat från ett myndighetsgemensamt uppdrag till Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Rättsmedicinalverket och Läkemedelsverket.

Medverkande:

Thomas Hofmarcher, IHE
Anna Svensson, Folkhälsomyndigheten
Mimmi Eriksson Tinghög Folkhälsomyndigheten
Maria Branting, Socialstyrelsen

Kl. 10.00 – 11.00 Vård och behandling

Psykosociala insatser – från teori till praktik

Med utgångspunkt i arbetsmetoder som har sin grund i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer, hur lyckas vi med vård och omsorg för personer med komplex problematik och utmanande beteende? Exempel från SiS och Göteborgs Stad

Medverkande:

Marie Arliden, institutionschef SiS
Anna Johansson verksamhetschef + kollega Göteborgs Stad

Kl. 10.00 – 11.00 Brottsförebyggande, tillgänglighet, ANDTS Tillgänglighet av ANDTS bland barn och unga

Hur kan min verksamhet arbeta utifrån risk- och skyddsfaktorer?

Förebyggande och främjande arbete med utgångspunkt i risk- och skyddsfaktorer som är gemensamma för flera olika negativa utfall. Här lyfts hur verksamheter på lokal nivå kan använda sig av kunskap om risk- och skyddsfaktorer för att arbeta kunskapsbaserat, systematiskt och långsiktigt med grund i en lokal lägesbild. Vi pratar även om den kommunala verksamhetens förutsättningar och kapacitet samt om samverkan mellan olika aktörer.

Medverkande:

Johanna Nilsson, Länsstyrelsen Skåne
Åsa Hedberg, Länsstyrelsen Östergötland

Kl. 11.15 – 12.00 Huvudspår

Dopning

Mer information kommer.

Medverkande:

Kl. 11.15 – 12.00 Vård och behandling

Tidiga insatser till barn och unga för att motverka missbruk och kriminalitet

Med utgångpunkt i Socialstyrelsens forskningsstudie kring socialtjänstens arbete för att fånga upp barn och unga 15-20 år som lagförts för narkotikabrott. Hur kan arbetet med tidiga och samordnade insatser utvecklas?

Medverkande:

Johan Glad, Socialstyrelsen

Kl. 11.15 – 12.00 Brottsförebyggande, tillgänglighet, ANDTS Tillgänglighet av ANDTS bland barn och unga

Plattformar för Framtiden

– FÖR en alternativ framtid är viktigare än MOT alla problem
Underground är ett ungdomsarbete som drivs i förorten Råslätt i Jönköpings kommun dit ungdomar från hela Jönköpings län kommer. Den övergripande målsättningen är att kunna ge ungdomar med litet vuxenstöd, en positiv fritid med vuxna som bryr sig och därmed ge hopp och möjligheter inför framtiden.

Under detta seminarium för Peter och två ungdomar ett samtal om hur förutsättningar för framtiden är avgörande som förebyggande insats mot droger, kriminalitet och beroenden

Medverkande:

Peter Magnusson, Föreståndare Underground Råslätt tillsammans med två ungdomar.

Kl. 13.00 – 14.00

Avslutning

Mer information kommer

Arrangörer