Presentationer och fördjupningsmaterial från våra talare

drogFOKUS 2020

Lena Hallengren

Lena Hallengren

Socialminister med ansvar för bland annat folkhälsa och sjukvård, funktionshinderfrågor, socialtjänst och äldreomsorg.

Lena inledningstalade på drogFOKUS.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Johan Carlson

Johan Carlson

Generaldirektör Folkhälsomyndigheten

På drogFOKUS samtalade Johan med Maria Stenquist om ANDT-strategin.

Per Molander

Per Molander

Teknologie doktor, tidigare generaldirektör och författare

På drogFOKUS samtalade Per om jämlikhet i hälsa som är en gemensam angelägenhet.

Här hittar du Pers presentation och Jämlikhetskommissionens betänkande.

JämKom_Drogfokus_201118 Per Molander

En gemensam angelägenhet

Jämlikhetskommissionens betänkande till regeringen.

De mest relevanta kapitlen i vol. 1 är 7 och 10 och i vol. 2 kapitel 23.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202046/

Camilla Nystrand

Camilla Nystrand

Doktorand inom hälsoekonomi med ett forskningsfokus på samhällsvärdet av preventiva insatser inom folkhälsoområdet

På drogFOKUS föreläste Camilla om hälsoekonomiska konsekvenser relaterade till användning av anabola steroider i Sverige. Ett forskningsuppdrag från Folkhälsomyndigheten.

Jenny Rangmar

Jenny Rangmar

Doktor i psykologi, arbetar som forskare på FoU i Väst vid Göteborgsregionen

På drogFOKUS föreläste Jenny om en regional satsning för att höja kunskapsnivån om negativa effekter av cannabis.

Här hittar du rapporten och studiematerial  som kan användas av den som vill arbeta med rapporten:

Hälso- och sociala effekter av icke-medicinsk användning av cannabis

Vägledning

Henriette Wallén Warner

Henriette Wallén Warner

Docent i psykologi och arbetar som senior forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

På drogFOKUS föreläste Henriette om cykling under alkoholpåverkan.

Här hittar du två forskningsrapporter om Henriettes forskning.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Avti%3Adiva-12470

Wallén Warner, H., Forsman, Å., Gustafsson, S., Ihlström, J., & Nyberg, J. (2017). Alkohol och cykling: En multidisciplinär studie (VTI rapport 945). Linköping, Sverige: VTI.

En intervjustudie, kompletterad med en databasstudie, som från olika perspektiv undersöker cyklisters syn på att cykla alkoholpåverkade.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Avti%3Adiva-13896

Wallén Warner, H., & Sörensen, G. (2019). Varför väljer cyklister att cykla alkoholpåverkade? (VTI rapport 999). Linköping, Sverige: VTI.

En enkätstudie som undersöker vilka faktorer som påverkar cyklisters val att cykla alkoholpåverkade.

Gunnel Hensing

Gunnel Hensing

Professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet.

På drogFOKUS föreläste Gunnel om en kartläggande litteraturöversikt om alkohol, narkotika och våld i nära relationer.

Anders Printz

Anders Printz

Särskild utredare

På drogFOKUS beskrev Anders sitt uppdrag som utredare för regeringens uppdrag att se över insatser för personer med beroende och annan psykiatrisk diagnos så att dessa blir mer samordnade. Publiken gavs möjlighet att ge input till Anders arbete.

Fotograf: Ulf Huett

Samsjuklighetsutredningen samarbetar med Hälsolabb. Här hittar du en beskrivning av samarbetet.

Samarbete-med-Hälsolabb-och-erfarenhetsdialoger – Anders Printz

Lina Pastorek

Lina Pastorek

Samordnare, ANDTS-frågor

På drogFOKUS gavs en Crash course i kunskapsbaserat vård- och behandlingsarbete; Från nationella riktlinjer och kunskapsstöd till vård och insatsprogram om skadligt bruk- och beroende.

Zophia Mellgren

Zophia Mellgren

Samordnare för missbruk och beroendefrågor

På drogFOKUS gavs en Crash course i kunskapsbaserat vård- och behandlingsarbete; Från nationella riktlinjer och kunskapsstöd till vård och insatsprogram om skadligt bruk- och beroende.

Peter Tudén

Peter Tudén

Vårdenhetschef Beroendemottagningen, BoP-teamet och TNE vid psykiatriska kliniken i Jönköping

På drogFOKUS medverkade Peter i ett panelsamtal om Verksamheter som arbetar med integrerade insatser- vad kan vi lära av det arbete som bedrivs?

Marie Arliden

Marie Arliden

Institutionschef på SiS LVM-hem Runnagården

På drogFOKUS medverkade Marie i ett panelsamtal om Verksamheter som arbetar med integrerade insatser- vad kan vi lära av det arbete som bedrivs?

Julius von Wright

Julius von Wright

Chefredaktör för tidskriften Alkohol & Narkotika

Julius var konferensens moderator.

drogfokus