Onsdag 19 oktober

08.00-09.30 Registrering, Uppsala Konsert och Kongress

Innan 09.30 Musikunderhållning – Uppsala Musikklasser

Stora salen: 09.30-10.15 Invigning och välkomnande.
Marlene Burwick – Ordförande i kommunstyrelsen, Uppsala kommun
Fred Nyberg – Seniorprofessor, Uppsala universitet
Gabriel Wikström – Folkhälso-, sjukvård- , och idrottsminister
Moderatorer: Mia Sundelin (CAN), Magnus Jägerskog (BRIS)

Stora salen: 10.15-11.00 We are Many, They are Few: Why disobedience is vital to public health.
Om tobaks-, alkohol- och livsmedelsindustrins aktiviteter i ljuset av folkhälsa, social hållbarhet och jämställdhet i hälsa. Hur tankesmedjor, CSR, lobbynätverk och finansiering av vetenskap används för att styra politik och opinion. Vad bör responsen från folkhälsointressen vara?

Seminariet kommer hållas på engelska.

Gerard Hastings, Professor, University of Stirling, the Open University and L’École des Hautes Etudes en Santé Publique

11.00-11.30 Kaffepaus

Stora salen: 11.30-12.15 Steroider på nätet. Att använda sociala medier för att diskutera och legitimera dopning.
Sociala medier och olika internetforum har blivit en del av en ny självhjälpskultur där människor anonymt kan legitimera och diskutera sina erfarenheter av att använda prestationshöjande substanser(PED). Användarna är medvetna om att de riskerar sin egen hälsa men töjer på gränserna för att nå uppsatta mål. 

Jesper Andreasson, Docent, Linnéuniversitetet

Könsskillnader vid drogmissbruk och andra beteendeproblem: Mat, sex,spel och träning.
Hur missbruk av substanser och beteenden (t ex spel, mat, sex, träning, internet och shopping) kan följa varandra. På vilka sätt liknar de varandra och hur skiljer de sig åt? Missbruk av substanser och beteenden ur ett genusperspektiv – psykologiska och kulturella faktorer för att förstå detta komplexa fenomen.

Elisabeth Punzi, Psykolog, lektor, Göteborgs universitet

12.15-13.30 Lunch

13.30-14.15 Parallellseminarier 1-4

Stora salen: Seminarium 1 – Barn i riskmiljöVarför är ett familjeperspektiv på missbruksproblematik viktigt?
Några praktiska exempel från Uppsala län där lokala aktörer samverkar med forskningsinstitutioner i det drogförebyggande arbetet. Erfarenheter från arbetet med BIM och SKOLBIM. Exempel från arbete och forskning från länets kommuner, landstinget, skolan och behandlingshem.

Elisabet Näsman, Professor i sociologi, Uppsala universitet
Presentation: e-nasman-del-1e-nasman-del-2e-nasman-del-3e-nasman-del-4

Sal K3-4: Seminarium 2 – Hur kan idéburen sektors roll stärkas och utvecklas i det drogförebyggande arbetet?
Hur ser samspelet ut för idéburen sektor och forskningssamhället? Perspektiv på arbete idéburen sektor gjort hittills inom det drogförebyggande området. Vad innebär höjda krav på evidens och hur påverkar detta idéburen sektors engagemang? Deras roll i anhörigfrågan kommer särskilt att belysas.

Charli Eriksson, Professor i folkhälsovetenskap Örebro universitet
Margareta Nyström, Förbundsordförande för FMN-Riks, Föräldraföreningen Mot Narkotika
Mona Örjes, Förbundsordförande, IOGT-NTO:s juniorförbund

Sal B: Seminarium 3 – Skolan som skyddsfaktor.
Barn i samhällets vård är den grupp som har allra sämst förutsättningar vad gäller skola och hälsa. De försummas på många områden och får inte chansen att utveckla sin rätta potential. Men det går att med ganska enkla medel ge barnen ett bättre omhändertagande. Bo Vinnerljung, professor i social arbete, ger en bild av hur skolan och elevhälsan fungerar kompensatoriskt och som preventiv åtgärd. Inställningen är kort och gott: ”Don´t forget the basics”.

Bo Vinnerljung, Professor, Stockholms universitet
Presentation:b-vinnerljung-del-1b-vinnerljung-del-2

Den inkluderande lärmiljön – en skyddsfaktor.
Falkbergsskolan i Botkyrka arbetar med inriktning att skapa en ”inkluderande lärmiljö” på ett imponerande sätt enligt specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Johanna Benfatto, Specialpedagog, Falkbergskolan, Botkyrka

Sal C: Seminarium 4 – Dopning, vård och behandling.
Doping – med fokus på anabola steroider. Vad är anabola steroider? Vem använder anabola steroider? Vad vill man uppnå med anabola steroider?
Presentation: m-hallberg-drogfokus

Mathias Hallberg, Professor, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet

Dopning  – från ax till limpa.
Norrtälje kommun har sedan 2012 framgångsrikt arbetat intensivt med en förebyggande metod mot dopning,
100 % ren hårdträning. Nu är denna metod implementerat i det ordinarie ANDT-arbetet. Hur gjorde man? Vilka svårigheter mötte man? Vilka fallgropar finns? Vilka strukturer behövs i en kommun för att arbetet ska fungera?

Sofie Ahlholm, Samordnare, utvecklare, Norrtälje kommun

14.15-15.00 Kaffepaus

15.00-15.45 Parallellseminarier 5-8

Sal C: Seminarium 5 – Vad innebär det för en kommun eller ett landsting/region att ställa sig bakom Tobacco Endgame –  Rökfritt Sverige 2025? Forum för goda exempel.
Härjedalens kommun är Sveriges första kommun som ställer sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 tillsammans med Region Örebro län. Hur kom de fram till beslutet och vilka strategier har de satt upp för att nå målet? Vilka förväntningar finns det på dem som ställer sig bakom uppropet? Vilka är vinsterna på lokal och regional nivå?

Ewy Thörnqvist, Generalsekreterare, Tobaksfakta.
Presentation: e-thornqvist-sal-c-sem-5-19-okt
Anette Danesjö-Gustafsson, Hälsostrateg Region Örebro län.
Presentation: a-danesjo-gustavsson-sal-c-sem-5-19-okt
Ingela Kälvedal, Folkhälsosamordnare och informatör i Härjedalens kommun.
Agneta Roberts, Alkohol- och drogsamordnare, Härjedalens kommun

Sal B: Seminarium 6 – Fotboll utan Fylla med Logic Model.
Alkohol, idrottsarenor och supportervåld  – ett förebyggande arbetssätt som har utvecklats i Sverige med hjälp av Harold Holder, USA.

Johanna Gripenberg, Med. dr., Chef och forskare på STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem)
Presentation: gripenberg-fotboll-utan-fylla-med-logic-model-19-okt-kl-15-00-15-45

Alkoholkultur och studentliv – om att flytta normer.
Sveriges kårer och nationer skapar en smartare och mer inkluderande alkoholkultur i studentlivet – Bästa Festen.
Presentation: drogfokus_alkoholkultur-och-studentliv

Anton LönneboUplands nation, Uppsala universitet
Juan-Pablo Roa, vd, IQ
Caroline Sundberg, Ordförande, Sveriges Förenade Studentkårer

Stora salen: Seminarium 7 – Blandbruk av narkotiska substanser. Praktiskt handhavande.
Sedan länge ser vi att missbruket av enskilda narkotiska preparat minskat, nu mixas det. Hur hanteras denna situation i det dagliga arbetet?

Tobias Eriksson, Chefsöverläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Presentation: t-eriksson-stora-salen

Funktionell familjeterapi + Haschavvänjningsprogrammet.
Att möta familjer med cannabisbrukande ungdomar. En lokalt framarbetad och utvärderad arbetsmetod.

Pirkko Uusitalo, Socionom och familjebehandlare, Ungdomscentrum, Vård&omsorg, Uppsala

Sal K3-4: Seminarium 8 – Nätapotek. Snabbt, billigt och riskfritt?
Handeln med läkemedel är gränslös. Är det säkert att handla läkemedel på nätet? Vilka läkemedel handlas från osäkra källor och hur tänker man när man handlar läkemedel på det sättet? Vad gör Läkemedelsverket och andra aktörer för att motverka problemen?

Elin Maria Gustafsson, Apotekare, utredare, Läkemedelsverket.

Presentation: em-gustafsson-del-1em-gustafsson-del-2

Stora salen: 16.00-17.00 Plenumföreläsning: Juniora forskare – Vad är nytt under solen?
Fem forskare presenterar sin forskning inom ANDT-området:

Hur trovärdiga är de? Om alkoholpåverkade vittnens förmåga att minnas och bedöma våld.
Alkoholpåverkade vittnens utsagor bedöms ofta som mindre trovärdiga men vad visar forskningen egentligen?
Rädsla på flaska eller mod på flaska – hur påverkar alkohol vittnens bedömningar av våldshandlingar?
Malin Hildebrand Karlén, Lektor, psykologiska institutionen Göteborgs universitet,  fil dr i psykologi, leg psykolog verksam inom rättspsykiatri och beroendepsykiatri, fil mag i idé- och lärdomshistoria.
Presentation: m-hildebrand-karlen-stora-salen-juniora-19-okt

Vattenpiperökning: prevalens och attityder bland svenska ungdomar, samt ungas idéer för effektiva preventionsstrategier.
Resultat från kvalitativa och kvantitativa studier om vattenpiperökning bland svenska ungdomar.
Rathi Ramji, MSc, Institution för folkhälso-och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Hur är socioekonomisk status relaterat till ungdomars drickande?
Föräldrars socioekonomiska status på individ- och gruppnivå samt akademisk programinriktning bland gymnasieelever. Hur är dessa mått på socio-ekonomisk status relaterade till ungdomars alkoholkonsumtion, intensivkonsumtion och självrapporterade alkoholrelaterade problem?
Siri Thor, Doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Huvudansvarig för drogvaneundersökningar på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
Presentation: s-thor-stora-salen-juniora-19-okt

Enkla råd om tobak inom tandvård. Hur gick det att implementera en kort rådgivning i den ordinarie verksamheten och vad fick det för effekt? Kan tandvården vara ett effektivt sätt att nå tobaksbrukare? Varför enkla råd, när bättre metoder finns?
Suvi Virtanen, MSc i folkhälsovetenskap/epidemiologi. Anknuten till Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Uppfyller missbruk- och beroendevården kravet på god vård och Sveriges skyldighet att uppfylla rätten till hälsa?
God vård och rätten till hälsa? Tillgänglighet och tillgång som viktiga komponenter? Brister i tillgång och tillgänglighet till svensk missbruksvård?
Kavot Zillén, Dr. i medicinsk rätt, juridiska institutionen, Uppsala universitet

Stora salen: 17.00 Avslutning av dagen

Uppsala Slott: 18.30 Galamiddag

Torsdag 20 oktober

09.00- 09.45: Parallella föreläsningspass A1-D1

Sal B: A1: 09.00-09.45
Vad är viktigt för att Sverige ska bli jämlikt och jämställt i ANDT frågor?

Om erfarenheter och arbete i Nationella och regionala kommissioner för jämlik hälsa.

Margareta Kristenson, Professor, Linköpings universitet, medlem i nationella kommissionen för jämlik hälsa

Hur ojämlikt är det svenska ANDT-arbetet?
Vad ser vi för konsekvenser och vad kostar det?

Håkan Leifman, Direktör, CAN
Presentation: h-leifman

Sal K3-4: B1: 09.00-09.45
Hur kan forskning sammanställas och presenteras så att den blir användbar i praktiken? Ett interaktivt panelsamtal.

Under seminariet redogör olika aktörer för vad respektive myndighet/organisation gör inom området. Diskussion om hur myndigheter och organisationer kan sammanställa och sprida kunskap på bästa sätt för dem som arbetar med frågorna på regional och lokal nivå.

Karin Guldbrandsson, Folkhälsomyndigheten
Ulric Hermansson, Karolinska institutet.
Presentation: u-hermansson-sal-k3-4-sem-b1-20-okt
Nils Stenström, Socialstyrelsen. Presentation
Moderator: Sven Bremberg, Folkhälsomyndigheten

Sal C: C1:09.00-09.45
Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.

Tobias Eriksson, Chefsöverläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Presentation: t-eriksson

Stora salen: D1: 09.00-09.45
Smuggling via datorn.
Med några enkla klick på datorn beställer Svensson hem sin drog. Resultatet av detta ser vi dagligen hos Tullverket. Många små beslag men även större  i post och kurirflödet.  Tullverkets fraktgrupper är ute i godsterminalerna för att avslöja smuggling. Ibland är det enkelt, men ofta ställs tulltjänstemännen inför nya utmaningar.

Sofia Hellqvist, Sakkunnig, Tullverket.
Presentation: s-hellqvist

Tillsammans mot nätdroger.
Internetbeställd narkotika, hälsofarliga varor, dopningsmedel samt nya psykoaktiva substanser sprids via paketutlämningsställen runt om i landet. I norra Sverige pågår ett projekt i syfte att försvåra tillgängligheten till droger och öka tryggheten för ombudspersonal som hanterar försändelser. I arbetet samverkar många myndigheter och organisationer.

Ulrika Viklund, Samordnare, projektledare för Tillsammans mot nätdroger, Länsstyrelsen Västernorrland
Presentation: u-viklund

 09.45- 10.15 Kaffepaus

10.15- 11.00: Parallella föreläsningspass A2-D2

Sal K3-4: A2: 10.15-11.00
Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet.
Aldrig förr har så få ungdomar använt alkohol och narkotika som nu. Samtidigt är trycket högt på Statens institutionsstyrelses ungdomsinstitutioner och på myndighetens LVM-hem sjunker medelåldern stadigt. Dessa utsatta ungdomar och unga vuxna uppvisar ofta både substanssyndrom och en rad andra psykiatriska symptom.  Vad utmärker denna unga grupp, hur mår de och vad kan man göra för att hjälpa dem?

Sara Lövenhag, Psykolog och verksamhetsutvecklare på Statens institutionsstyrelse.
Presentation: drogfokus-16-sara-lovenhag

Att växa upp i välfärdsstaten. Ohälsa och ojämlikhet bland barn och unga i Sverige. 
Det finns stora skillnader i hälsa beroende på familjebakgrund. I tonåren och som unga vuxna är de socioekonomiskt betingade skillnaderna särskilt stora när det gäller mental hälsa och diagnoser relaterade till alkohol och missbruk. Samtidigt visar forskningen att dessa problem är förenade med sämre skolprestationer och arbetslöshet. Hur ser det ut i Sverige idag och vad kan vi göra?

Helena Svaleryd, Lektor, forskare, Uppsala universitet.
Presentation: h-svaleryd

Sal B: B2: 10.15-11.00
Beroende av förskrivna läkemedel – En förklaring till ökad narkotikadödlighet.
Alltfler människor får smärtstillande läkemedel utskrivet. I USA har man konstaterat att parallellt med stigande förskrivning ökar både beroendet och antalet dödfall. I Sverige har vi noterat en liknande trend och inte minst har vi sett ett ökat antal narkotika-relaterade dödsfall. Antalet dödsfall kan beräknas på flera sätt, men oavsett metod är ökningen i Sverige alarmerande. Vad gör vi?

Fred Nyberg, Seniorprofessor, Uppsala universitet

Nya strategier för behandling av drogframkallade hjärnskador.
Många narkotikaberoende patienter blir idag hjälpta av underhållsbehandling med opioida läkemedel för att förhindra återfall, men för många förefaller behandlingen vara livslång. Kommer vi i framtiden att kunna reparera drogframkallade skador? Vad kan man göra med den dopade hjärnan?

Alfhild Grönbladh, Forskare, institutionen för farmaceutisk biovetenskap,Uppsala universitet
Presentation: gronbladh-2016-drogfokus

Sal C: C2: 10.15-11.00
Förebygga spelproblem – Hur? Vem? Varför?
Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga. Det förebyggande arbetet är viktigt då spelproblem ökar ojämlikheten i hälsa och orsakar stora skadeverkningar för individ och samhälle. Presentationen kommer att diskutera ett effektivt förebyggande arbete kring spel, vilken kunskap vi har om förebyggande metoder och varför det är viktigt.

Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten.
Presentation: drogfokus_forebygga-spel

Spelproblem hos individen: Negativa konsekvenser och aktuellt distansstöd.
Hur uppstår ett spelberoende? Vad händer i hjärnan vid spelproblem? Vad finns det för stöd och behandling för spelberoende i landet?

Anne Berman, Docent, Psykoterapeut, Centrum för psykiatriforskning, KI
Presentation: a-berman-del-1a-berman-del-2

Stora salen: D2: 10.15-11.00
Ungdomars och föräldrars röster om cannabis.
Vad ligger bakom ungdomars beslut att inte testa cannabis? Vilka faktorer är viktiga när ungdomarna själva kommer till tals? Vilken attityd och hållning har tonårsföräldrar till cannabis och unga? Vilka kunskaper har de om cannabis och hur ser föräldrar på information och kommunikation kring cannabis och andra droger? För att få en bättre bild av vad föräldrar och ungdomar anser i cannabisfrågan har Stockholms stad genomfört ett stort antal fokusgrupper och djupintervjuer under åren 2012-2014.
Presentation: ungdomars-och-foraldrars-roster-och-behov-i-det-drogforebyggande-arbetet

Therese Holmkvist, Projektledare, Socialförvaltningen, Stockholms stad
Anna William-Olsson, Preventionssamordnare, Hägersten-Liljeholmens SDF, Stockholms stad

11.00-11.20 Förfriskningar

11.20- 12.00: Parallella föreläsningspass A3-D3

Sal B: A3: 11.20-12.00
Att anpassa och implementera ett föräldrastödsprogram till somaliska föräldrar.

Erfarenheten från Ladnaan- (”Att må bra”) projektet om vikten att anpassa stödet till målgruppens behov samt framgångsfaktorer för rekryteringen.

Fatumo Osman, Doktorand vid Karolinska Institutet och anställd som adjunkt på Högskolan Dalarna.
Presentation: f-osman

För barnens skull – om missbruk och otrygghet i det nya landet.
Många flyktingfamiljer som kommer till Sverige lyckas hitta en ny tillvaro, för andra går det inte lika bra. Genom filmsatsningen ”För barnens” skull belyser Riksförbundet SIMON riskfaktorer som kan leda till psykisk ohälsa och missbruk hos barn och ungdomar vars föräldrar varit tvungna att fly våld och förtryck och etablera sig i en helt ny samhällskontext.

Förbundssekreterare Ann-Sofie Roberntz, Förbundssekreterare, Riksförbundet SIMON.

 Sal C: B3: 11.20-12.00
Nya utmaningar inom alkohol- och tobaksarbetet. Hur på verkas Sverige av globala förändringar?Nya drogtrender, ökad kommersialisering av ANDT samt industrins påverkan är några av de saker som från internationellt håll kan påverka Sveriges framtida ANDT-arbete. Vilka internationella överenskommelser och strategier finns inom ANDT-arbetet, vilka andra styrdokument och större händelser påverkar vårt framtida ANDT-arbete och vilken roll har Sverige i att påverka dessa? Vilken roll spelar frivilligorganisationerna och hur kan de påverka beslutsfattare i ANDT-arbetet?

Margaretha Haglund, Tobaksfakta – Oberoende tankesmedja.
Presentation: mhaglund-reviderad-nya-utmaningar-tobak-b3-sal-c-11-20-12-00-20-okt-16
Per Leimar, IOGT-NTO.
Presentation: drogfokus-2016-internationell-paverkan

Sal K3-4: C3: 11.20-12.00
En utökad nationell kontroll av tobaksprodukterHur ska det gå till?
Vad kommer att krävas på lokal nivå? En kommuns verklighet och behov.

Elsie-Marie Björk, Tillsynshandläggare, Länsstyrelsen Dalarna
Josefin P Jonsson, Enhetschef, Enheten för alkohol- och tobakstillsyn, Folkhälsomyndigheten
Presentation: j-p-jonsson
Christina Nilsson, Alkohol- och tobakshandläggare, Avesta Kommun

Stora salen: D3: 11.20-12.00
Internetdroger – en ökande dödsorsak.
En genomgång av data från rättsmedicinska obduktioner 2007-2015 visar att internetdrogrelaterade dödsfall ökar i Sverige. Vilka var det som dog? Hur gamla var dom, var bodde dom och hur var fördelningen mellan män och kvinnor? Och vilken eller vilka substanser använde dom? Var dom kända missbrukare eller förstagångsanvändare?

Gisela Pettersson, Specialistläkare i rättsmedicin, Rättsmedicinalverket, Umeå

12.00- 13.15 Lunch

13.15- 14.00: Parallella föreläsningspass A4-D4

Sal C: A4: 13.15-14.00
Ojämlikhet i ANDT – Dags för förändring!
Panelsamtal.
I den reviderade ANDT-strategin lyfts ett tydligare jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv fram, jämfört med föregående strategi. Perspektiven måste genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer om de ska få genomslag. En utgångspunkt för hela ANDT-politiken är rätten till bästa uppnåeliga hälsa som bygger på FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I detta panelsamtal med frågor som utgår från ett kommunperspektiv med stöd av moderatorer från Sveriges kommuner och Landsting samt Regionförbundet i Uppsala län får en panel med ansvariga chefer och politiker diskutera vilka insatser och beslut som krävs för att nå en jämlikhet i hälsa inom alkohol- och drogarbetet i Sverige.
Paneldeltagare:
Margareta Kristenson, Professor, Linköpings universitet, medlem i nationella kommissionen för jämlik hälsa
Håkan Leifman, Direktör, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Anna Ljungdell, Kommunalråd, Nynäshamns kommun
Rikard Malmström,  Kommunalråd, Uppsala kommun
Marie Risbeck, Enhetschef, Folkhälsomyndigheten
Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen
Moderatorer: Jonas Frykman, SKL samt Carin Östling, Regionförbundet Uppsala

Sal K3-4: B4: 13.15-14.00
Global effect of tobacco and cannabis use.
Seminariet handlar om de konsekvenser tobak och cannabis har i ett globalt perspektiv. Sambandet mellan tobak och fattigdom, miljöförstöring tas upp samt problematiken kring bland annat barnarbete på tobaksodlingarna.  Vad kan vi göra i Sverige och hur knyter vi an till ramkonventionen? Vi får veta hur man arbetar framgångsrikt med frågan i Tyskland och vad kan vi i Sverige lära oss av detta. Varför tobaksproduktion är en relevant fråga för oss som arbetar med tobaksprevention är också något som kommer tas upp.
Seminariet kommer hållas på engelska.
Sonja von Eichborn, Unfairtobacco, Tyskland
Presentation: von-eichborn_global-effect-tobacco_web

Sal B: C4: 13.15-14.00
Barn har rätt till skydd – även mot droger.
Seminariet problematiserar konventionen om barnets rättigheter med utgångspunkt i:
a) Barnrättighetsutredningens förslag, vad innebär det för Sverige?
b) Artikel 33 och FN-kommitténs tolkning av densamma – vilka skyldigheter har staten?
c) Barnperspektiv och barnets perspektiv – är det någon skillnad på det?
d) Barnsyn – hur ser vi på barn i Sverige?

Elizabeth Englundh, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Stora salen: D4: 13.15-14.00
Nya produkter och förpackningar finner nya målgrupper: Kommersiell frihet vs. folkhälsa.
Panelsamtal om nya beroendeskapande produkter och/eller nya sätt att sälja dem; alkoglass, palcohol (alkoholpulver), e-cigaretter, m.m. Inledande presentation av vad Bag-in-Box inneburit för alkoholkonsumtionen. Vilka målgrupper lockas av produkterna, vilka distribueringssätt används, vilka regleringar finns, behov och möjligheter till ny reglering. Hur ska avvägningen göras mellan kommersiell frihet och försiktighetsprincip? Vilken betydelse har reglering för normer och attityder hos produkternas målgrupper?
Panelsamtal: 
Margaretha Haglund, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja
Mats Ramstedt, Forskningsledare CAN
Moderator: Magnus Jägerskog.

14.00-14.30 Utställare, kaffe

Stora salen: 14.30-15.30 Plenum: Nationella ANDT-strategin 2016-2020: Nu blickar vi framåt!
En strukturerad workshop i storformat med hjälp av expertpanel och publik. Frågor kan handla om det som berörts på seminarierna under drogFOKUS, eller nya frågor. Implementering, kunskap och kunskapsluckor, uppföljning, hur arbetet enligt strategin kommer att påverkas av händelser utanför ANDT-fältet är ständigt aktuella områden. En perfekt avrundning som fokuserar oss på vårt gemensamma uppdrag, på nuet och på framtiden.
Medverkande i panelen:
Anders Eriksson, F d Projektledare Trestad 2, F d Utvecklingsledare, Socialförvaltningen, Stockholms stad
Marie Montin, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Örebro län
Charlotta Rehnman Wigstad, Utredare med ansvar för ANDT-frågor, Socialstyrelsen
Marie Risbeck, Enhetschef, Folkhälsomyndigheten

Stora salen: 15.30-15.45 Avslutning. Överlämnande av stafettpinnen till Förebygg.nu
Monica Söderbaum, Uppsala Kommun, Fred Nyberg, Uppsala universitet